top of page

Ein Polisi Preifatrwydd 

AM Y POLISI PREIFATRWYDD HWN

Clinig Meddygol Crosby - The Lip Queen, gyda'i swyddfa gofrestredig yn 7 Bridge Road, Blundellsands L23 6SA, a rhif cofrestredig(08866598), wedi ymrwymo i ddiogelu preifatrwydd ei ddefnyddwyr.

Mae’r polisi preifatrwydd hwn (y “Polisi Preifatrwydd”) yn esbonio ein polisi ynglŷn ag unrhyw ddata personol y gallech ei gyflenwi i ni (neu a allai gael ei gasglu gennych chi) pan fyddwch yn ymweld â’n Gwefan neu’n defnyddio gwasanaethau penodol a gynigir trwy’r Wefan (“Gwybodaeth”) . Bydd y Wybodaeth yn cael ei defnyddio yn unol â’r caniatâd a roddwyd gennych chi ac yn unol â Deddf Diogelu Data 1998 (y “Ddeddf”). Bwriad y Polisi Preifatrwydd hwn yw eich cynorthwyo i wneud penderfyniadau gwybodus wrth ddefnyddio ein Gwefan.

 

Cymerwch funud i'w ddarllen a'i ddeall a nodwch y dylid ei ddarllen ar y cyd â'n Telerau Cyffredinol a'n Polisi Cwcis, y cyfeirir ato isod.
Sylwch fod y Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i'r defnydd o Wybodaeth a gesglir trwy ein Gwefan neu yn ystod eich cyfathrebiadau â ni yn unig. Nid yw'n berthnasol i'ch cyfathrebiadau ag unrhyw drydydd parti arall.

RHEOLWR DATA

Clinig Meddygol Crosby - The Lip Queen  yw’r rheolydd data (“Rheolwr Data”) at ddibenion y Ddeddf a gellir cysylltu ag ef yn 7 Bridge Road, Blundellsands L23 6SA

EIN HYMRWYMIAD I WARCHOD EICH PREIFATRWYDD

Mae Crosby Medical - The Lip Queen  wedi ymrwymo i amddiffyn eich preifatrwydd. Gallwch ymweld â'r rhan fwyaf o dudalennau'r Wefan heb roi unrhyw Wybodaeth i Clinig Meddygol Crosby - The Lip Queen.

 

Ond weithiau mae angen Gwybodaeth ar Glinig Meddygol Crosby - The Lip Queen does Gwybodaeth i ddarparu'r gwasanaethau yr ydych yn gofyn amdanynt. Bwriad y ddogfen hon yw rhoi esboniad clir i chi o'n polisïau prosesu data. Gweler isod am ragor o wybodaeth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch ein defnydd o'ch Gwybodaeth a/neu ddiogelu data, cysylltwch â'r Rheolydd Data yn ein swyddfa gofrestredig uchod.


Trwy ddefnyddio'r Wefan rydych yn cydsynio i Glinig Meddygol Crosby - casgliad a defnydd The Lip Queen o'ch Gwybodaeth fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn. Os byddwn yn newid y Polisi Preifatrwydd hwn byddwn yn postio fersiwn wedi'i diweddaru o'r Polisi Preifatrwydd hwn ar y Wefan i'ch cadw'n ymwybodol o ba wybodaeth sy'n cael ei chasglu, sut mae'n cael ei defnyddio, ac o dan ba amgylchiadau y gallwn ei datgelu.

 

GWYBODAETH WEDI'I CASGLU

Gallwch anfon atom neu efallai y byddwn yn gofyn i chi am y wybodaeth ganlynol:

 • Eich enw llawn;

 • Eich cyfeiriad a chod post; a

 • Eich gwybodaeth gyswllt (fel eich cyfeiriad e-bost, rhif ffôn a rhif ffôn symudol).

 • meddyginiaethau cyfredol a hanes meddygol

 

Gall Clinig Meddygol Crosby - The Lip Queen  hefyd gasglu gwybodaeth benodol am galedwedd a meddalwedd eich cyfrifiadur, gan gynnwys:

 • Eich cyfeiriad IP;

 • Math o borwr;

 • System weithredu;

 • Amseroedd mynediad; a

 • Cyfeirio cyfeiriadau gwefannau

SUT MAE EICH GWYBODAETH YN CAEL EI DEFNYDDIO

Gall Clinig Meddygol Crosby [a/neu ein partneriaid] ddefnyddio eich Gwybodaeth yn y ffyrdd canlynol:

 • Sicrhau bod y cynnwys ar ein Gwefan yn cael ei gyflwyno yn y modd mwyaf effeithiol i chi a'ch cyfrifiadur;

 • I ddarparu gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt;

 • Datblygu a gwella ein gwasanaethau;

 • I gysylltu â chi i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych.

 • I gysylltu â chi at ddibenion ymchwil marchnad neu farchnata lle rydych wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny. I gael rhagor o wybodaeth am sut y gallwn farchnata ein gwasanaethau i chi, gweler isod.

Mewn amgylchiadau cyfyngedig, efallai y bydd Crosby Medical Clinic  yn datgelu eich Gwybodaeth i’r trydydd parti a ganlyn:

 • Os bydd Clinig Meddygol Crosby yn gwerthu neu'n prynu unrhyw fusnes neu ased efallai y byddwn yn datgelu eich Gwybodaeth i'r darpar werthwr neu brynwr; a

 • Os yw Crosby Medical Clinic  o dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich Gwybodaeth i gydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol neu er mwyn gorfodi neu gymhwyso telerau ac amodau Clinig Meddygol Crosby - The Lip Queen a chytundebau eraill neu ddiogelu'r hawliau, eiddo, neu ddiogelwch ein cwsmeriaid, neu eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth â chwmnïau a sefydliadau eraill i ddiogelu rhag twyll a lleihau risg credyd.

Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis ar ein Gwefan at ddibenion adnabod a dadansoddi ac i gefnogi gwasanaethau a ddarperir gan drydydd partïon yn ein Hardal Defnyddwyr Cofrestredig. Trwy ddefnyddio'r Wefan rydych yn cydsynio i storio a chael mynediad at gwcis ar eich dyfais. I ddarganfod mwy am y cwcis rydym yn eu defnyddio a sut i osod eich dewisiadau, gweler ein Polisi Cwcis.

DEFNYDD MARCHNATA

O bryd i'w gilydd, a lle rydych wedi rhoi eich caniatâd i wneud hynny, efallai y byddwn ni neu ein partneriaid yn dymuno cysylltu â chi gyda gwybodaeth yn ymwneud â hyrwyddiadau, cynigion a gwybodaeth arall am ein gwasanaethau.  Os penderfynwch nad ydych am dderbyn y cyfathrebiadau marchnata hynny, gallwch ddad-danysgrifio gan ddefnyddio'r dulliau canlynol:

 • Drwy ysgrifennu at y Rheolydd Data yn ein cyfeiriad swyddfa gofrestredig: 7 Bridge Road, Blundellsands L23 6SA

 • Ar bob cyfathrebiad marchnata, bydd cyfle hefyd i chi ddad-danysgrifio.

CYSYLLTIADAU Â GWEFANNAU ERAILL

Gall y Wefan gynnwys rhai dolenni i wefannau trydydd parti eraill. Sylwch nad yw Crosby Medical Clinic  yn gyfrifol am arferion preifatrwydd gwefannau trydydd parti eraill o'r fath. Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i'r Wybodaeth a gesglir gan Glinig Meddygol Crosby - The Lip Queen ar y Wefan hon yn unig.

EIN CADW EICH GWYBODAETH

Rydym yn cymryd pob cam rhesymol i gadw eich gwybodaeth bersonol am gyhyd ag sy’n rhesymol angenrheidiol yn unig. Os nad ydych am i ni storio eich Gwybodaeth mwyach, gallwch wneud cais iddo gael ei ddileu o'n cofnodion, gweler isod am fanylion ynghylch sut i wneud cais am ddileu. Sylwch y gallai dileu o'r fath ein hatal rhag darparu gwasanaethau penodol i chi.

Cywiro, DIWEDDARU A DILEU EICH GWYBODAETH

Mae gennych yr hawl i ofyn i ni ddarparu copi o'r Wybodaeth sydd gennym amdanoch (y gallwn godi ffi weinyddol amdani) a chael gwared ar Wybodaeth neu gywiro unrhyw Wybodaeth anghywir amdanoch.

Os hoffech i'ch Gwybodaeth gael ei dileu o'n cofnodion neu os oes angen newid eich Gwybodaeth, byddwn yn ymdrechu i gywiro, diweddaru neu ddileu eich Gwybodaeth cyn gynted â phosibl. Gellir gwneud hyn drwy ysgrifennu at y Rheolydd Data yn ein cyfeiriad swyddfa gofrestredig: 7 Bridge Road, Blundellsands L23 6SA

Sylwch, er y byddwn yn ymdrechu i wneud y diweddariadau cyn gynted â phosibl, efallai y bydd cyfathrebiadau'n cael eu hanfon gan ddefnyddio'r manylion gwreiddiol nes bod y newidiadau wedi'u prosesu.

bottom of page