top of page
Screenshot 2020-11-15 at 21.19.29.png

Ffisiotherapi

Beth yw Ffisiotherapi  

Mae ffisiotherapi yn driniaeth i adfer, cynnal a gwneud y gorau o symudedd, gweithrediad a lles claf. Mae ffisiotherapi yn helpu trwy adsefydlu corfforol, atal anafiadau, ac iechyd a ffitrwydd. Mae ffisiotherapyddion yn eich helpu i gymryd rhan yn eich adferiad eich hun. 

Cwestiwn Cyffredin

Pryd ddylwn i fynd i weld ffisiotherapydd?

Meddyliwch am gael ffisiotherapi os oes gennych anaf neu boen cronig sy'n effeithio ar sut rydych chi'n gweithredu bob dydd. Gall meddyg eich cyfeirio at ffisiotherapi ar ôl llawdriniaeth megis gosod clun newydd, neu ddigwyddiad fel trawiad ar y galon neu strôc.

Os ydych yn bwriadu defnyddio yswiriant iechyd i helpu i dalu cost ffisiotherapi, cofiwch fynd i wefan eich cwmni yswiriant i sicrhau bod y ffisiotherapydd wedi'i ddiogelu. Os nad yw'r ffisiotherapydd wedi'i yswirio gan y cwmni yswiriant hwnnw ni fyddwch yn gallu defnyddio eich budd-daliadau a bydd angen i chi dalu cost lawn y driniaeth. 

Cwestiwn Cyffredin

Pa broblemau y mae ffisiotherapyddion yn eu trin?

Mae ffisiotherapyddion yn canolbwyntio ar atal ac adsefydlu. Gall triniaeth fod ar gyfer problemau a achosir gan anaf, afiechyd neu anabledd. Dyma rai enghreifftiau:

 • Poen gwddf a chefn a achosir gan broblemau yn y cyhyrau a'r sgerbwd

 • Problemau yn yr esgyrn, cymalau, cyhyrau a gewynnau, fel arthritis ac ôl-effeithiau trychiad

 • Problemau ysgyfaint fel asthma

 • Anabledd o ganlyniad i broblemau'r galon

 • Materion pelfig, fel problemau gyda'r bledren a'r coluddyn sy'n gysylltiedig â genedigaeth

 • Colli symudedd oherwydd trawma i'r ymennydd neu asgwrn cefn, neu oherwydd afiechydon fel clefyd Parkinson a sglerosis ymledol

 • Blinder, poen, chwyddo, anystwythder a cholli cryfder y cyhyrau, er enghraifft yn ystod triniaeth canser, neu ofal lliniarol

Cwestiwn Cyffredin

Beth allaf ei ddisgwyl mewn ffisiotherapi?

Bydd eich sesiwn yn unigryw, oherwydd mae'n ymwneud â chi a'ch anghenion penodol. Yn gyffredinol, dyma beth sy'n digwydd:

 • Mae'r ffisiotherapydd yn dysgu am eich hanes meddygol

 • Mae'r ffisiotherapydd yn asesu ac yn gwneud diagnosis o'ch cyflwr

 • Rydych chi'n derbyn cynllun triniaeth sy'n gosod nodau i chi

 • Rhagnodwyd cwrs o ymarferion i chi ac unrhyw ddyfeisiadau cynorthwyol sydd eu hangen

How to book an consultation with Puneet. 

To get in contact with Puneet all you need to do is press one of the buttons below, alternatively you can send him an email directly using puneetnarula@gmail.com You can also contact him by telephone between the hours of 9am until 5pm on +44 7917 543536 where he will be happy to assist you. 

Chwistrelliadau Steroid ar y Cyd

O £150 mae hyn yn cynnwys asesiad a phresgripsiwn a ddilynir gan y weithdrefn  

bottom of page