top of page

 Seicotherapi


Mae seicotherapi, neu therapi siarad, yn ffordd o helpu pobl ag amrywiaeth eang o afiechydon meddwl ac anawsterau emosiynol. Gall seicotherapi helpu i ddileu neu reoli symptomau cythryblus fel y gall person weithredu'n well a gall gynyddu lles ac iachâd.

Beth yw Seicotherapi?

Math o therapi seicolegol ar gyfer pobl sydd wedi profi trallod emosiynol a seicolegol yw seicotherapi. Gall trallod gael ei achosi gan ffactorau lluosog, sy'n aml oherwydd digwyddiadau byw anodd a thrawmatig, diffyg cyfleoedd, a straenwyr parhaus yn ystod y dydd.

 

Mae rhan gyntaf seicotherapi yn ymwneud â datblygu fformiwleiddiad, a fydd yn rhoi dealltwriaeth ddofn i berson o pam mae'n teimlo fel y mae. Gwneud synnwyr o'r rheswm pam yr ydych yn cael trafferth yw rhan gyntaf newid therapiwtig a gall roi rhywfaint o gysur gan fod gennych chi esboniad o'ch trallod o'r diwedd. 

Mae seicotherapi yno i roi gofod archwiliol diogel, sy'n cynnwys, nid yn unig i ddeall trallod, ond i brosesu a gweithio trwy ddigwyddiadau bywyd anodd a thrawmatig, ac i adeiladu hunanwerth a hunaniaeth yn barhaus. Chi sydd i benderfynu beth yr hoffech chi ganolbwyntio arno a'i archwilio mewn sesiynau, ond os ydych chi'n ansicr, gallwn ddarganfod hynny gyda'n gilydd.

Mae'r berthynas therapiwtig yn rhan allweddol o seicotherapi ac mae'n bwysig nodi bod hwn bob amser yn ofod anfeirniadol lle gallwch deimlo'n gyfforddus i siarad yn ddiogel am beth bynnag y teimlwch sydd angen ei drafod/gweithio drwyddo._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

Yn ogystal â phobl sy'n mynychu seicotherapi oherwydd eu bod yn cael trafferth ac yn teimlo'n ofidus, weithiau bydd pobl yn cymryd rhan yn y broses hon oherwydd datblygiad proffesiynol neu oherwydd y gall fod yn rhan annatod o hunanofal person. 

Psychology Session
Support Group

Ymgynghori a Seicotherapi

Cynigir ymgynghoriad 30 munud am ddim dros y ffôn i weld a yw seicotherapi yn teimlo fel y broses gywir i chi gymryd rhan ynddi.

Ar ôl yr ymgynghoriad, os hoffech ddechrau sesiynau seicotherapi wyneb yn wyneb, rydym yn argymell bod sesiynau'n ffurfio rhan o fframwaith therapiwtig cyson; er enghraifft, mynychu'n wythnosol, ar yr un diwrnod ac ar yr un pryd.

Gall y cysondeb hwn ddarparu cyfyngiant, a all helpu person i deimlo'n fwy diogel.

 

Mae sesiynau seicotherapi wyneb-wyneb yn para awr o hyd a chodir tâl o £115 y sesiwn. 

Mae sesiynau fel arfer yn cael eu cynnal mewn gwahanol leoliadau yn rhanbarth Crosby-Southport.

bottom of page